Friday, January 11, 2013

Jaffna Muslim: ரிசானாவின் உயிரைக் காப்பாற்ற மேற்கொள்ளப்பட்ட இறுதி...

Jaffna Muslim: ரிசானாவின் உயிரைக் காப்பாற்ற மேற்கொள்ளப்பட்ட இறுதி...: பட விளக்கம் - ஜனாதிபதியின் மத்திய கிழக்கு விவகாரங்களுக்குப் பொறுப்பான இணைப்பு செயலாளர் அப்துல் காதர் மஸுர் மெளலானா இறுதிக் கட்ட முயற்...